Allmänna villkor Verbal trygg

1. ALLMÄNT OCH DEFINITIONER
Dessa allmänna villkor (“Allmänna villkor”) utgör en del av det avtal (“Avtalet”) som privatperson (“Kunden”) ingår med Verbal AB (“Verbal“) avseende den av Verbal tillhandahållna tjänsten Verbal trygg (“Tjänsten”). Tjänsten består av tre delar;

i) ”Stöldskyddsregistrering och stöldskyddsdekaler” med de huvudsakliga funktioner som beskrivs i punkt 3 nedan;
ii) ”Telefonkapning” med de huvudsakliga funktioner som beskrivs i punkt 4 nedan; och
iii) ”SIM-kapning” med de huvudsakliga funktioner som beskrivs i punkt 5 nedan.

Med “Avtalsdagen” avses den dag Kunden ingick Avtalet med Verbal, antingen skriftligt eller muntligt.

2. KONTAKTUPPGIFTER TILL VERBAL
Kunden kan alltid kontakta Verbal genom att ringa kundservice på 0771–400 100, skicka e-post till kundservice@verbal.se eller brev per post till Verbal AB, Box 2024, 131 02 Nacka.

3. STÖLDSKYDDSREGISTRERING OCH STÖLDSKYDDSDEKALER

3.1 Allmänt
Tjänsten Stöldskyddsregistrering och stöldskyddsdekaler innebär att Verbal tillhandahåller hantering av återfunna, uppmärkta värdesaker, via (från tid till annan) utvalda partners.

Det ingår tjugofyra (24) stycken skyddsdekaler som Kunden kan fästa på diverse värdeföremål, med unika koder sammankopplade med Kundens kontaktuppgifter. Det innebär att sådant föremål kan skickas tillbaka till Kunden om föremålet hittas och upphittaren kontaktar Verbal via det telefonnummer som är förtryckt på stöldskyddsdekalen som är fäst på föremålet. Verbal ersätter upphittaren (hittelön) med ett belopp på 500 kr. Hittelön utgår inte till anhörig eller annan bekant person till Kunden.

Verbal tillhandahåller stöldskyddsregister där Kundens stöldskyddsdekaler kopplas till Kunden. Verbal har ingen kunskap om Kundens värdesaker utan endast Kundens stöldskyddsdekaler. Verbal delar inte Kundens uppgifter till utomstående.

3.2 Kundens skyldigheter

Kunden är skyldig att:
i) Polisanmäla stöld av värdesaker uppmärkta med stöldskyddsdekal.
ii) Förse Verbal med korrekt upplysning, tillgängliga dokument gällande värdesak och/eller stöld, på uppmaning.

4. TELEFONKAPNING ELLER STÖLD

4.1 Allmänt
Tjänsten Telefonkapning eller stöld innebär att Verbal ersätter Kunden med upp till 10 000 kr för telefontrafik som uppkommit vid stöld eller kapning av telefonabonnemanget där obehörig individ eller juridisk person har utfört en handling som genererat kostnader. Tjänsten är begränsad till kostnader för trafik relaterat Kundens abonnemang med Verbal.

Det kan till exempel vara en handling så som ringt många och långa utlandssamtal.

4.2 Kundens skyldigheter

Kunden är skyldig att:
i) Kontakta Verbal så snart det kan ske när en telefonkapning eller stöld upptäcks eller misstänks. Kundtjänst 0771 400 100 under kontorstid, övrig tid via e-post till kundservice@verbal.se.
ii) Polisanmäla telefonkapningen eller stölden.
iii) Förse Verbal med korrekt upplysning, tillgängliga dokument gällande telefonkapningen eller stölden och de kostnader som därigenom uppkommit och belastat abonnemanget.

5. SIM-KORTSKAPNING ELLER STÖLD

5.1 Allmänt

Tjänsten SIM-kapning eller stöld innebär att Verbal ersätter Kunden med upp till 10 000 kr för kostnader som uppstår i samband med att obehörig individ eller juridisk person genom stöld eller kapning av SIM-kort tillhörande Kundens abonnemang aktiverat tjänster som genererar kostnader för abonnemanget. Tjänsten är begränsad till kostnader för tjänster som aktiverats genom Kundens abonnemangsnummer hos Verbal.

Aktivering av tjänster kan till exempel innebära att Kunden blir utsatt för bedrägeri genom att uppmanas att klicka på en länk i ett SMS från en falsk avsändare.

5.2 Kundens skyldigheter

Kunden är skyldig att:
i) Kontakta Verbal så snart det kan ske när en telefonkapning eller stöld upptäcks eller misstänks. Kundtjänst 0771-400 100 under kontorstid, övrig tid via e-post till kundservice@verbal.se.
ii) Polisanmäla telefonkapningen eller stölden.
iii) Förse Verbal med korrekt upplysning, tillgängliga dokument gällande telefonkapningen eller stölden och de kostnader som därigenom uppkommit och belastat abonnemanget.

6. BESTÄLLNING

Kunden beställer Tjänsten genom att (a) erlägga betalning enligt det skriftliga erbjudande som Verbal tillhandahåller eller genom att (b) acceptera ett erbjudande via telefon eller Internet. När Verbal mottagit Kundens beställning skickas en bekräftelse med stöldskyddsdekaler till Kundens angivna kontaktuppgifter. Kunden ansvarar för att erhållna skyddsdekaler inte sprids eller är tillgängliga för obehöriga personer.

7. KORREKTA UPPGIFTER

För att Verbal skall kunna tillhandahålla Tjänsten enligt Avtalet måste Kunden till Verbal uppge korrekta uppgifter (namn, adress, e-post, personnummer) vid registrering. Verbal har inget ansvar gentemot Kunden om denne vid registrering lämnar information som är ofullständig, felaktig eller vilseledande.

8. ANMÄLAN

Kunden skall vid telefon/SIM-kortskapning eller stöld anmäla incidenten till Verbals kundtjänst genom att legitimera sig genom att uppge sitt namn och personnummer och eventuella ytterligare upplysning som kan krävas för att säkerställa Kundens identitet. Om Verbal så kräver skall Kunden skriftligen bekräfta muntliga meddelanden som lämnats av Kunden till Verbal. Efter kontorstid ska anmälan göras via e-post.

9. MISSBRUK OCH AVSTÄNGNING AV TJÄNSTEN

i) Kunden får inte använda Tjänsten på annat än sedvanligt sätt, i strid mot Avtalet eller på ett sätt som orsakar skada eller olägenhet för Verbal eller annan.
ii) För det fall tillhandahållandet av Tjänsten medför skada eller risk för skada för Verbal äger Verbal rätt att omedelbart stänga av Tjänsten.
iii) Verbal får i samband därmed inte vidta åtgärder på annat sätt än vad som är försvarligt efter omständigheterna. Verbal förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av Tjänsten om:

  1. Kunden begår väsentligt avtalsbrott till exempel genom missbruk av Tjänsten.
  2. Betalning enligt punkt 14 uteblir trots påminnelse och varning om avstängning.

iv) Om Verbal utnyttjar sin rätt enligt ovan och stänger av Tjänsten ovan ska Kunden snarast möjligt underrättas om Verbals vidtagna åtgärder.
v) Verbals rätt att stänga av Tjänsten ska inte inverka på Verbals rätt att göra andra påföljder gällande med anledning av Kundens avtalsbrott.

10. PRIS

Priset för Tjänsten och övriga avgifter framgår av Avtalet. Alla priser är angivna inklusive mervärdesskatt. Om Verbal säger upp Avtalet i förtid på grund av Kundens väsentliga avtalsbrott enligt ovan, återbetalas inte debiterad avgift till Kunden för den tid under vilken Avtalet skulle ha varit gällande utan förtida uppsägning.

11. BETALNING

Abonnenten skall betala ersättning för nyttjande av Tjänst enligt faktura. Sista betalningsdag anges i fakturan. Betalning skall göras i svensk valuta, till i fakturan angivet bank- eller postgirokonto. Betalningen anses fullgjord när pengarna kommit in på kontot. Sker inte detta anses betalningen fullgjord när Leverantören haft skälig tid att avräkna betalningen mot fakturan. Vid dröjsmål med betalning utgår påminnelseavgift och ersättning för inkassokostnad, samt dröjsmålsränta med två (2) % per månad. Invändning mot faktura skall framställas inom skälig tid, dock senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Har Abonnenten inom skälig tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Leverantören medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess att tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Abonnenten slutligen skall betala.

Dröjer Abonnenten med betalning mer än tio (10) dagar efter inkassokrav, har Leverantören rätt att stänga av Abonnenten från nyttjande av Tjänst till dess att full betalning erlagts. Vid upprepade dröjsmål har Leverantören rätt att omedelbart stänga av Abonnenten från nyttjande av Tjänst till dess att full betalning erlagts.

12. AVTALSTID, UPPSÄGNING OCH REGLER OM KONSUMENTSKYDD VID DISTANSAVTAL

i) Avtalet träder i kraft från dagen parterna ingick Avtalet och gäller löpande. Uppsägningstiden räknas från sista dagen i månaden från den dagen då Verbal mottagit uppsägningen. Verbal har rätt att säga upp Avtalet till upphörande med trettio (30) dagars uppsägningstid, eller med omedelbar verkan i de fall som anges i punkt 9 ovan.
ii) Kunden har rätt att avsluta Tjänsten med omedelbar effekt. Kunden har aldrig rätt till återbetalning av priset för Tjänsten.
iii) Om Kunden avslutar Tjänsten avaktiveras Stöldskyddsregistreringen och stöldskyddsdekalerna.
iv) Kunden har ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). För att ångerfristen skall göras gällande skall meddelande härom lämnas till Verbal senast fjorton (14) dagar efter Avtalsdagen. Hos Konsumentverket finns ett standardformulär som Kunden som konsument kan (men inte behöver) använda när Kunden vill utöva sin ångerrätt.

13. ÄNDRING AV AVTALET

i) Överenskommelser om avvikelser från Avtalet ska vara skriftliga och undertecknas av både Verbal och Kund. Verbal har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor och andra delar av Avtalet. Vid väsentliga ändringar av villkoren i Avtalet, såsom exempelvis men inte uteslutande Tjänstens pris, ska Verbal utan dröjsmål skriftligen underrätta Kunden om den kommande förändringen senast en (1) månad innan ändringarna träder i kraft. Detta gäller dock ej om ändringen beror på förändringar i lag eller annan författning eller på myndighets bud och som innebär att ändringen måste gälla omgående.
ii) Om Kunden ej godtar förändringarna av Avtalet som meddelats av Verbal enligt föregående stycke har Kunden rätt att skriftligen säga upp Avtalet från och med det datum då de nya villkoren börjar gälla.

14. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

Kunden har ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan Verbals skriftliga medgivande. Verbal har rätt att överlåta eller pantförskriva sina rättigheter, samt överlåta sina skyldigheter enligt detta Avtal. Detta innefattar bland annat en rätt för Verbal att överlåta sin rätt till betalning enligt Avtalet. Kunden informeras härmed om att abonnemangsavtalet kan komma att pantsättas till Svea Bank AB. Betalning av fordringar – av vad slag det vara må – som har sin grund i detta avtal kan med befriande verkan därför bara göras till Svea Bank AB och de konton som Svea Bank AB anvisar.

15. PERSONUPPGIFTER

Kunden samtycker genom ingåendet av Avtalet till behandling av personuppgifter enligt nedan. Verbal kommer att behandla de uppgifter som Kunden lämnat till Verbal i syfte att fullgöra Avtalet, för identifikation, administration, kommunikation med Kunden, leverans, direktmarknadsföring och för statistikändamål. Detta kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att Kundens uppgifter överförs till andra bolag inom Verbals koncern och till Verbals samarbetspartners. Uppgifter får ej behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring om Kunden motsätter sig sådan behandling. Kunden har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av uppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen.

Kund som är privatperson har enligt tillämplig lagstiftning rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om Kunden hos Verbal oavsett hur dessa samlats in. Om Kunden vill ha sådan information ska Kunden lämna in en skriftlig begäran till Verbal. Begäran ska skickas in underskriven per post och kan alltså inte skickas per e-post.

16. VERBALS ANSVAR OCH FORCE MAJEURE

i) Tjänstens funktionalitet är beroende av ett antal faktorer utanför Verbals kontroll. Verbal ansvarar inte för skador som har orsakats av händelser utanför Verbals kontroll såsom exempelvis elavbrott, åsk- eller blixtnedslag, fördröjning i externt nät, störningar på eller avbrott i mobil- eller telefonförbindelse.
ii) Part är befriad från fullgörelse av förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten att fullgöra en förpliktelse har sin grund i omständighet utanför parts kontroll såsom bland annat krig, krigsliknande händelse, uppror, sabotage eller hot om sabotage, myndighetsåtgärd eller ingripande, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, naturkatastrof eller exceptionella väderförhållanden, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller störningar via telenätet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller andra liknande omständigheter av motsvarande vikt. Om part är befriad från fullgörandet av sina förpliktelser enligt denna punkt är part inte skadeståndsskyldig.
iii) Part som åberopar sådant förhållande enligt förra stycket till befrielse från fullgörande av avtalet är skyldig att omedelbart meddela andra parten härom.

17. MEDDELANDEN

i) Meddelanden med anledning av Avtalet som ska vara skriftliga ska, om inget annat anges i Avtalet, ske genom brev eller e-post.
ii) E-postmeddelande till av Kunden uppgiven e-postadress, ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes. Brev som avsänts till den andra partens senast uppgivna adress ska anses ha nått den mottagande parten senast på sjunde dagen efter avsändandet.

18. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG

i) Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas.
ii) Vid oenighet har Verbal rätt att avgöra om Kundens kostnader uppkommit till följd av telefon/SIM-kortskapning eller stöld.
iii) Om Verbal inte ersätter kostnader inom ramen för tjänsten, enligt vad som anges ovan, kan det aldrig leda till skadestånds- eller annan ersättningsskyldighet för Verbal i förhållande till Kunden.

Senast uppdaterad 2023-06-01