Allmänna villkor Bolagsbevakning premium

Gäller från och med 2023-08-17 tills vidare

1. ALLMÄNT OCH DEFINITIONER

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) utgör en del av det avtal (”Avtalet”) som företaget (”Kunden”) ingår med Verbal AB (”Verbal”), org nr 556703-0886 avseende (”Tjänsten”). Genom att använda Tjänsten godkänner Kunden att vara bunden av Avtalet och de Allmänna villkoren.

2. DEFINITIONER

”Användare” avser den användare (identifierad genom personnummer) Kunden anger som ska få nyttja Tjänsten. ”Avtalsdagen” avser den dag Kunden ingick Avtalet med Verbal, antingen skriftligen eller muntligt. ”Styrelsebolag” avser de bolag som Användaren har ett styrelseuppdrag i. ”Tjänsten” avser den av Verbal tillhandahållna tjänsten under detta Avtal med den huvudsakliga funktionen som beskrivs i avsnitt 3 nedan.

3. TJÄNSTEN

3.1. Allmänt om Tjänsten
Tjänsten är en säkerhets- och bevakningstjänst för företag och består av deltjänsterna Bolagsbevakning (avsnitt 3.2 nedan), Spärrservice (avsnitt 3.3 nedan) och Kreditbevakning (avsnitt 3.4 nedan). Verbal förbehåller sig rätten att utveckla Tjänsten och vidta mindre ändringar i Tjänsten utan att behöva inhämta Kundens godkännande. Vid väsentliga ändringar av Tjänsten ska meddelande lämnas därom enligt avsnitt 14 nedan.

Verbal har rätt att anlita tredje part för utförandet av hela eller delar av Tjänsten. Verbal ska dock ansvara för tredje parts utförande av Tjänsten gentemot Kunden.

3.2. Bolagsbevakning
Deltjänsten Bolagsbevakning omfattar:

– bevakning, via utvald partner, av Användarens Styrelsebolags finansiella status samt meddelande så fort någonting i denna status ändras.
– bevakning, via utvald partner, av ytterligare femtio (50) valfria aktiebolags finansiella status samt meddelande så fort någonting i denna status ändras.
– fria och anonyma kreditupplysningar på valfria aktiebolag.

3.3. Spärrservice
Deltjänsten Spärrservice är en säkerhetstjänst för företag och omfattar:

– assistans, upp till ett värde motsvarande åtta (8) timmar, för återupprättande av Styrelsebolags kreditstatus gentemot myndigheter, företag eller privatpersoner om Styrelsebolags identitet, trots bevakningen, obehörigt utnyttjats genom stöld, rån, bedrägeri, urkundsförfalskning, brytande av postförsändelse eller intrång i elektroniskt lagrad information, samt
– assistans med bestridande av fakturor om köp olovligen genomförts i Styrelsebolags namn, samt
– kostnadsfritt biträde, via av Verbal utvald partner, av juridiskt ombud upp till ett värde motsvarande tjugofem (25) timmar i den mån fakturan/skulden inte krediterats efter bestridande. Det är i första hand Verbal som ska ha kontakt med det juridiska ombudet för att den juridiska rådgivningen ska ingå.
– spärrning av värdehandlingar registrerade på trygghet.verbal.se.

3.3.2 Säkerhetsbestämmelser för spärrning av värdehandlingar
Registrering kan göras av mobiltelefoner, mobilabonnemang, kreditkort, bankkort och andra värdehandlingar utfärdade i Sverige. Registrering görs online på trygghet.verbal.se. Registrering förutsätter inloggning med BankID. Vid begäran av spärrning registrerar Verbals handläggare anmälan i avsett system och kontaktar Kundens leverantörer av värdehandling som i sin tur utför spärrning. Vid registrerad IMEI-kod kontaktas teleoperatören nästföljande arbetsdag för spärrning av telefon. För att registrera spärrning av IMEI ska polisanmälan skett och diarienumret ska ha tillhandahållits Verbals handläggare. Verbal kan vid begäran hjälpa till med polisanmälan. Spärrning kan begäras dygnet runt, alla dagar, via Verbals spärrlinje med telefonnummer 0771 – 74 00 00.

3.4 Kreditbevakning
Deltjänsten Kreditbevakning omfattar:

– bevakning, via utvald partner, av Användarens personnummer samt meddelande via SMS och e-post så fort förändring registreras som indikerar eventuell ID-kapning, samt
– bevakning av Användarens kreditprofil, via utvald partner, baserat på ekonomiska händelser relaterat till personnummer.

4. BESTÄLLNING OCH LÖSENORD

Kunden beställer Tjänsten genom att (a) erlägga betalning enligt det skriftliga erbjudande som Verbal tillhandahåller eller genom att (b) acceptera ett erbjudande via telefon eller internet. När Verbal mottagit Kundens beställning skickas en bekräftelse med inloggningskoder till Kundens angivna adress. Kunden ansvarar för att erhållna koder inte sprids eller är tillgängliga för obehöriga personer. Finns risk för spridning eller att koden har kommit i orätta händer är Kunden skyldig att genast begära nytt lösenord på https:// trygghet.verbal.se.

5. KORREKTA UPPGIFTER
För att Verbal skall kunna tillhandahålla Tjänsten enligt Avtalet måste Kunden till Verbal uppge korrekta uppgifter (såsom exempelvis men inte uteslutande epost, personnummer, telefonnummer samt lämplig identifiering av registrerade värdehandlingar) vid registrering och förlustanmälan. Verbal har inget ansvar gentemot Kunden om denne vid registrering eller förlustanmälan lämnar information som är ofullständig, felaktig eller vilseledande.

6.  FÖRLUSTANMÄLAN
Kunden skall vid förlustanmälan till Verbal legitimera sig genom att uppge relevanta uppgifter såsom exempelvis namn, organisationsnummer, personnummer samt de ytterligare upplysningar som kan krävas för att säkerställa Kundens identitet. Då anmälan om förlust inkommit ska Verbal utan dröjsmål meddela den myndighet eller det företag som utfärdat registrerat föremål om förlusten. Om Verbal så kräver skall Kunden skriftligen bekräfta muntliga meddelanden som lämnats av Kunden till Verbal.

7. INFORMATIONENS AKTUALITET

Informationen i kreditupplysningsföretagens tjänster uppdateras dagligen då information inkommer till kreditupplysningsföretagen. Verbal lämnar inga garantier avseende sådan information eller dess korrekthet. Vid frågor eller synpunkter på uppgifter hämtade från kreditupplysningsföretag hänvisas Kunden att höra av sig till Verbals Kundtjänst.

8. RÄTTELSE OCH REGISTERUTDRAG

Om Kunden anser att en uppgift om denne i ett register är oriktig eller missvisande ska Kunden kontakta kreditupplysningsföretaget för att begära rättelse.

9. PRIS

Priset för Tjänsten och övriga avgifter framgår av Avtalet. Alla priser är angivna exklusive mervärdesskatt. Om Verbal säger upp Avtalet i förtid på grund av Kundens missbruk av Tjänsten eller grova vårdslöshet, återbetalas inte debiterad avgift till Kunden för den tid under vilken Avtalet skulle ha varit gällande utan förtida uppsägning.

10. BETALNING

Abonnenten skall betala ersättning för nyttjande av Tjänst enligt faktura. Sista betalningsdag anges i fakturan. Betalning skall göras i svensk valuta, till i fakturan angivet bank- eller postgirokonto. Betalningen anses fullgjord när pengarna kommit in på kontot, fakturanummer ska alltid anges i samband med betalning. Sker inte detta anses betalningen fullgjord när Leverantören haft skälig tid att avräkna betalningen mot fakturan. Vid dröjsmål med betalning utgår påminnelseavgift och ersättning för inkassokostnad, samt dröjsmålsränta med två (2) % per månad. Invändning mot faktura skall framställas inom skälig tid, dock senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Har Abonnenten inom skälig tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Leverantören medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess att tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Abonnenten slutligen skall betala. Leverantören äger rätt att debitera för andra kostnader upp till den tid som anges i lag efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

Dröjer Abonnenten med betalning mer än tio (10) dagar efter inkassokrav, har Leverantören rätt att stänga av Abonnenten från nyttjande av Tjänst till dess att full betalning erlagts. Vid upprepade dröjsmål har Leverantören rätt att omedelbart stänga av Abonnenten från nyttjande av Tjänst till dess att full betalning erlagts. Leverantören äger dessutom rätten att fakturera samtliga upplupna avgifter och andra debiteringar för alla Tjänster och/eller åtaganden, som Abonnenten har registrerade hos Leverantören, i de fall där Leverantören har aviserat om detta och dröjsmål med betalningen är väsentlig. Abonnenten äger ej rätt till reducering av avgifter p.g.a. avstängd Tjänst.

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Kunden erhåller, genom Avtalet, en tidsbegränsad och återkallelig licens att under avtalstiden använda Tjänsten i enlighet med Avtalet. Inget i Avtalet ska tolkas som en överlåtelse av immateriella rättigheter eller att Kunden erhåller några rättigheter till Verbals eller tredje parts immateriella rättigheter. Med immateriella rättigheter menas exempelvis men inte uteslutande upphovsrätter, varumärken eller andra immateriella rättigheter kopplade till Tjänsten.

12. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Avtalet träder ikraft Avtalsdagen och gäller därefter enligt aktuellt avtal.

(”Bindningstiden”). Kunden äger inte rätt att säga upp Avtalet under Bindningstiden. Vid löpande avtal ska uppsägning av avtalet ske skriftligen med tre (3) månaders framförhållning (uppsägningstid) till Verbal. Verbal har alltid rätt att ensidigt säga upp Avtalet till upphörande med trettio (30) dagars uppsägningstid, eller med omedelbar verkan i de fall som anges i avsnitten 13 och 14 nedan.

13. ÖVERLÅTELSE OCH AVTAL

Kunden har ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan Verbals skriftliga medgivande på förhand. Verbal har rätt att överlåta eller pantförskriva sina rättigheter, samt överlåta sina skyldigheter enligt detta Avtal. Detta innefattar bland annat en rätt för Verbal att överlåta sin rätt till betalning enligt Avtalet. Kunden informeras härmed om att abonnemangsavtalet kan komma att pantsättas till Svea Bank AB, org. nr 556489-2924 (Svea Bank). Vid en överlåtelse till Svea Bank kan betalning av fordringar som har sin grund i detta Avtal – av vad slag det än må vara – göras med befriande verkan endast till Svea Bank och de konton som Svea Bank anvisar.

14. ÄNDRINGAR OCH AVTAL

Överenskommelser om avvikelser från Avtalet ska vara skriftliga och undertecknas av Kund för att vara gällande. Verbal har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor och andra delar av Avtalet. Vid väsentliga ändringar av villkoren i Avtalet, såsom exempelvis men inte uteslutande Tjänstens pris, ska Verbal utan dröjsmål skriftligen underrätta Kunden om den kommande förändringen senast en (1) månad innan ändringarna träder i kraft. Detta gäller dock ej om ändringen beror på förändringar i lag eller annan författning eller på myndighets bud och som innebär att ändringen måste gälla omgående.

Om Kunden ej godtar förändringarna av Avtalet som meddelats av Verbal enligt föregående stycke har Kunden rätt att skriftligen säga upp Avtalet från och med det datum då de nya villkoren börjar gälla. Om Kunden skickat ett meddelande om uppsägning i enlighet med detta stycke har Verbal rätt att inom en (1) vecka från mottagandet av Kundens uppsägning meddela Kunden att de Allmänna Villkoren eller Avtalets lydelse ska vara oförändrad under den återstående Bindningstiden varvid Avtalet ska fortsätta gälla under återstoden av Bindningstiden och därefter automatiskt upphöra, om inte Verbal och Kunden kommer överens om annat.

15. PERSONUPPGIFTER

Kunden samtycker genom ingåendet av Avtalet till behandling av personuppgifter enligt nedan. Verbal kommer att behandla de uppgifter som Kunden lämnat till Verbal i syfte att fullgöra detta avtal, för identifikation, administration, kommunikation med Kunden, leverans, direktmarknadsföring och för statistikändamål. Detta kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att Kundens uppgifter överförs till andra bolag inom Verbals koncern och till Verbals samarbetspartners. Uppgifter får ej behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring om Kunden motsätter sig sådan behandling. Kunden har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av uppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Kunden rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

16. MISSBRUK OCH AVSTÄNGNING AV TJÄNSTEN

Kunden får endast använda Tjänsten i enlighet med Avtalet samt för det avsedda ändamålet och inte för något annat ändamål eller på ett sätt som orsakar eller kan orsaka skada eller olägenhet för Verbal eller annan. I förtydligande syfte framhålls att Kunden ansvarar för allt nyttjande av Tjänsten inom sin organisation.

För det fall tillhandahållandet av Tjänsten medför skada eller risk för skada för Verbal eller annan äger Verbal rätt att omedelbart stänga av Tjänsten. Verbal får i samband därmed inte vidta åtgärder på annat sätt än vad som är försvarligt efter omständigheterna. Verbal förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av Tjänsten, bland annat men inte uteslutande, om:

a) Kunden begår väsentligt avtalsbrott t.ex. genom missbruk av Tjänsten.
b) Betalning uteblir trots påminnelse och varning om avstängning.

Om Verbal utnyttjar sin rätt enligt ovan och stänger av Tjänsten ovan ska Kunden snarast möjligt underrättas om Verbals vidtagna åtgärder. Verbals rätt att stänga av Tjänsten ska inte inverka på Verbals rätt att göra andra påföljder gällande med anledning av Kundens avtalsbrott.

17. FORCE MAJEURE OCH VERBALS ANSVAR

Tjänstens funktionalitet är beroende av ett antal faktorer utanför Verbals kontroll. Part är befriad från fullgörelse av förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten att fullgöra en förpliktelse har sin grund i omständighet utanför parts kontroll såsom bland annat men inte uteslutande krig, krigsliknande händelse, uppror, sabotage eller hot om sabotage, myndighetsåtgärd eller ingripande, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, naturkatastrof eller exceptionella väderförhållanden, blixtnedslag, elavbrott, eldsvåda, översvämning eller störningar via telenätet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller andra liknande omständigheter av motsvarande vikt. Om part är befriad från fullgörandet av sina förpliktelser enligt denna punkt är part inte skadeståndsskyldig på grund av bristande fullgörelse under den tid sådan befriande omständighet består. Part som åberopar sådant förhållande enligt förra stycket till befrielse från fullgörande av avtalet är skyldig att omedelbart meddela andra parten härom.

Verbal lämnar inga garantier avseende Tjänsten eller dess tillgänglighet. Verbal är inte under några omständigheter skyldiga att utge ersättning för, bland annat, men inte uteslutande, inkomstbortfall, utebliven vinst, förlust av data eller andra indirekta skador och kostnader av vilket slag det än må vara. Ansvarsbegränsningen gäller således även Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Verbals skadeståndsansvar ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, alltid vara begränsat till det belopp som Kunden har erlagt för Tjänsten de senaste tolv (12) månaderna räknat från skadetillfället. Kundens begäran om ersättning ska för att kunna göras gällande framställas inom två (2) månader från att skadan upptäcktes.

18. MEDDELANDEN

Meddelanden med anledning av Avtalet som ska vara skriftliga ska ske genom brev eller e-post. E-postmeddelande till av Kunden uppgiven e-postadress, ska anses ha nått Kunden samma dag som det avsändes. Brev som avsänts till den av den andra parten senast uppgivna adressen ska anses ha nått den mottagande parten på sjunde dagen efter avsändandet.

19. KONTAKTUPPGIFTER TILL VERBAL

Kunden kan alltid kontakta Verbal genom att ringa kundservice på 0771 – 400 100, skicka epost till kundservice@verbal.se eller brev per post till Verbal AB, Box 2024, 131 02 Nacka.

20. TVIST OCH TILLÄMLIG LAG

Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

 

Senast uppdaterad 2023-08-17