Allmänna villkor Telefonitjänster

1. Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor reglerar villkoren för fysisk eller juridisk persons (Abonnenten) abonnemang, av sådana teletjänster (Tjänster) som Abonnenten från tid till annan beställer och som tillhandahålls av Verbal (Leverantören), org. nr 556703-0886. Abonnenten har möjlighet att nyttja abonnemanget i den omfattning som följer av Leverantörens vid var tid gällande samarbetsavtal med mobilnätsoperatör, fastnätsoperatör, bredbandsoperatör, IP- telefonioperatör eller liknande (hädanefter benämnt ”telekomnätoperatör”) i Sverige och utomlands. Abonnemanget omfattar de tjänster som Abonnenten beställer vid ingående av abonnemangsavtal eller vid efterbeställning vilka häri tillsammans med dessa allmänna villkor och vid var tid gällande prislista benämns som Avtalet.

2. Användning av utrustning och tjänst
Abonnenten ansvarar för att utrustning, som ansluts till telekomnätet, uppfyller de krav som gällande lagstiftning från tid till annan föreskriver. Vid misstanke om att utrustningen orsakar störningar i telekomnätet, skall Abonnenten hålla utrustningen tillgänglig för undersökning. Abonnenten är skyldig att på uppmaning därom omedelbart stänga av utrustning som stör teletrafik. Anslutningen till telekomnätet får inte utnyttjas på ett sätt som medför att Leverantören eller annan förorsakas av avsevärda olägenheter. Abonnenten får ej använda utrustning eller abonnemang som gränssnitt för samtrafik, ej heller vidareförsälja trafik, eller i s.k. SIM- boxar eller SIM-Gateways. Abonnemang får endast användas i typgodkända terminaler. Leverantören ansvarar ej för skada som orsakats av terminaler p.g.a. användandet av Leverantörens abonnemang. Leverantören äger rätt att spärra abonnemang om misstanke finns för olägenheter eller att abonnemang används av obehörig eller för andra ändamål än de som framgår av Avtalet. Abonnenten har ej rätt till ersättning för tid då abonnemang varit spärrat. På begäran från Polismyndighet har Leverantören rätt att stänga av abonnemang och tillgång till Tjänster. Kunden ansvarar för egen och annans användning av Tjänst. Kunden får inte använda Tjänst, och inte låta annan använda Tjänst, på annat än sedvanligt sätt eller på sätt som orsakar skada eller annan olägenhet för Leverantören eller annan. Otillåten användning enligt denna punkt innefattar, men är inte begränsad till, följande: (a) att använda Tjänst på sätt som överstiger begränsning i Avtalet eller, om sådan begränsning inte anges, att använda Tjänsten på sätt som mycket kraftigt avviker från samtliga Leverantörens kunders genomsnittsanvändning av motsvarande Tjänst, inkluderande men inte begränsat till nedladdning av väsentliga mängder data, upprepade onormalt- långa samtal eller datasessioner eller onormalt frekventa samtal.

EU-kommissionen har infört ett regelverk för att motverka överutnyttjande av mobiltjänsterna inom EU/EES s.k. Abuse-regler. Dessa regler ger Leverantören rätten men inte skyldigheten att vidta åtgärder om Abonnenten kan antas vara stadigvarande utanför Sveriges gränser men inom EU/EES:s gränser. Med stadigvarande menas att man under en fyra (4) månaders period har vistats mer än 50% av tiden och har haft mer än 50% av användandet utanför Sveriges gränser men inom EU/EES. Leverantören kommer att meddela ca två (2) veckor innan åtgärd vidtas. Åtgärderna är reglerade till grossistpriset mellan operatörerna inom EU/EES. EU har även infört en s.k. Fair Use Policy (FUP) som innebär att Leverantören får reglera andelen datamängd i GB som minst ska ingå inom EU/EES. Det framgår av Avtalet eller meddelande via SMS hur mycket data som ingår i EU/EES. Inför utlandsvistelse kommer även Leverantören att informera Abonnent via SMS vad som gäller vid utlandsvistelsen. Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst under avtalstiden ändra en Tjänst eller produkts bakomliggande tekniska utformning, exempelvis ändring av fast telefoni via kopparnätet till mobil telefoni via det mobila telefonnätet eller byte av bakomliggande operatör. För det fall en sådan förändring inte väsentligen förändrar Tjänsten eller produkten vad gäller kvalitet, prestanda eller pris ska denna inte ge kunden någon rätt till förtida uppsägning. Leverantören åtar sig att meddela kund senast trettio (30) dagar före det att en förändring enligt detta stycke träder i kraft.

3. Avtalet
Abonnentens rätt att nyttja Tjänsterna regleras av dessa allmänna villkor, som utgör del av Avtalet. Abonnenten skall bekräfta Avtalet genom att underteckna och återsända abonnemangsavtalet, eller muntligen acceptera abonnemangsavtalet genom en ljudinspelning, som tillhandahålls av Leverantören genom återförsäljare, partners eller av Leverantören direkt. Abonnenten är betalningsansvarig för samtliga avgifter enligt Avtalet. Om Avtal ingås för juridisk person av någon som inte är behörig härtill har denna personligt betalningsansvar. Avtal anses ingånget när Leverantören skriftligen godkänt Abonnentens beställning, som skall ha upprättats på formulär eller ljudinspelning tillhandahållet av Leverantören. Rätten att använda Tjänsten regleras av det undertecknade Avtalet.

Besked om att Abonnentens beställning av Tjänster inte godkänts, lämnas skriftligen av Leverantören till innehavaren av tillfälligt abonnemang på den adress som angivits på förstasidan vid tecknandet. Abonnenten är skyldig att underrätta Leverantören om varje förändring av angiven adress. Abonnenten anses ha mottagit fakturor och meddelanden rörande abonnemanget, sju (7) dagar efter avsändande per post eller en (1) dag efter avsändande per e-post skett till den adress Abonnenten har uppgett. Abonnenten svarar för att alla användare av Tjänsterna känner till dessa allmänna villkor. För det fall motsägelser föreligger mellan eventuella muntliga överenskommelser och skriftliga sådana ska skriftliga överenskommelser äga företräde. I de fall kreditbedömning av Abonnenten genomförs, vilket bl.a. innebär att kreditupplysning kan komma att inhämtas, kan Abonnenten komma att ombes att inom viss tid ställa säkerhet för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet. Abonnenten är medveten om att Leverantören har varierande täckning över landet. Leverantörens täckningskartor är endast vägledande och inte en garanti för täckning vid varje enskild punkt. Leverantören kan aldrig garantera inomhustäckning.

4. Byte av abonnemangsform
Det är inte tillåtet att byta abonnemangsform under särskild bindningstid. Såvida inte särskild överenskommelse träffas med Leverantören. Med bindningstid menas den tidsperiod under vilket abonnemanget minst gäller.

5. SIM-kort
Personliga koder till SIM-kort ansvarar Abonnenten för att de inte kommer i besittning av obehörig. Om Abonnenten förlorar sitt SIM- kort eller på annat sätt skadar sitt SIM-kort så att det blir obrukbart ska Leverantören meddelas utan dröjsmål. Leverantören ansvarar för att SIM-kort blir spärrade och skickar ut nytt SIM-kort och koder till Abonnentens folkbokföringsadress, eller till den adress Abonnenten skriftligen underrättat Leverantören om. Abonnenten debiteras för nytt SIM-kort enligt aktuell prislista. SIM-kort kan bli obrukbara eller vara obrukbara av tekniska skäl, även om Abonnenten uppfyller sina åtaganden. Leverantören ska omgående och utan dröjsmål meddelas om detta och skicka ut nya SIM-kort utan kostnad till Abonnenten. Abonnenten är ansvarig för att upptäcka fel i SIM-kort inom skälig tid från det att SIM-korten borde eller kan antas att de borde ha kommit Abonnenten tillhanda. Abonnenten äger inte rätt till någon extra ersättning för att SIM-kort varit obrukbart.

6. Personuppgifter
Leverantören avser att behandla uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer m.m. beträffande Abonnenten för:

nummerupplysningsändamål; innebärande bl.a. att uppgifterna kan lämnas ut till företag som bedriver nummerupplysning.

registervård; innebärande bl.a. att uppgifter kan inhämtas genom samkörning med andra register.

marknadsföring; innebärande bl.a. att information och erbjudanden om varor och tjänster automatiskt skickas till Abonnenten. För detta ändamål kan uppgifter om Abonnenten också komma att lämnas till andra företag som bedöms kunna erbjuda varor och tjänster av intresse för Abonnenten.

Genom att ingå avtal med Leverantören om GSM-abonnemang, samtycker Abonnenten till att Leverantören behandlar uppgifter beträffande Abonnenten för ovan angivna ändamål. Uppgifter om Abonnenten behandlas dock inte för marknadsföringsändamål om Abonnenten motsätter sig det. Abonnenten har rätt att begära att uppgifter beträffande Abonnenten rättas. Abonnenten har också rätt att en gång per år få information om hur uppgifter beträffande Abonnenten används. Begäran om rättelse eller information skall sändas skriftligen till Verbal, Box 2024, 131 02 Nacka.

7. Abonnentens betalningsansvar
För anslutningen till Leverantören och användningen av telekomnätet och beställda Tjänster, är Abonnenten skyldig att betala ersättning enligt vid var tid gällande prislista. Abonnenten informeras om ändrade priser senast trettio (30) dagar före ikraftträdandet av ändringen. Vid ändring av rörliga priser äger Abonnenten ej rätt till uppsägning av Avtal i förtid, oavsett om det är till Abonnentens för- eller nackdel. Meddelande om att Abonnenten inte vill ändra i sina fasta abonnemangspriser ska ha kommit Leverantören till handa inom trettio (30) dagar från det att Leverantören aviserade prisförändringen. Leverantören ska vid dessa fall antingen låta Abonnenten ha rätt till oförändrade priser under kvarvarande Bindningstid eller låta Abonnenten säga upp avtalet utan ytterligare kostnader till den tidpunkten för de nya prisernas ikraftträdande. Meddelandet ska skickas skriftligen med brev till Leverantörens postadress. Nyttjas Tjänst över eventuellt fastställt kreditbelopp är Abonnenten skyldig att vid anfordran genast betala det överskjutande beloppet. Kreditbeloppet kan efter omprövning ändras. Abonnenten äger ej rätt till återbetalning av fasta abonnemangsavgifter. Leverantören har rätt att debitera en faktureringsavgift för alla fakturor, vid var tid gällande prislista.

8. Betalning
Abonnenten skall betala ersättning för nyttjande av Tjänst enligt faktura. Sista betalningsdag anges i fakturan. Betalning skall göras i svensk valuta, till i fakturan angivet bank- eller postgirokonto. Betalningen anses fullgjord när pengarna kommit in på kontot. Sker betalningen på annat sätt än med bifogat inbetalningskort, skall fakturanumret anges. Sker inte detta anses betalningen fullgjord när Leverantören haft skälig tid att avräkna betalningen mot fakturan. Vid dröjsmål med betalning utgår påminnelseavgift och ersättning för inkassokostnad, samt dröjsmålsränta med två (2) % per månad. Invändning mot faktura skall framställas inom skälig tid, dock senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Har Abonnenten inom skälig tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Leverantören medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess att tvisten är slutligt avgjord. Otvistigt belopp skall dock betalas senast på angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Abonnenten slutligen skall betala. Leverantören äger rätt att debitera för trafik och andra kostnader upp till den tid som anges i lag efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Dröjer Abonnenten med betalning mer än tio (10) dagar efter inkassokrav, har Leverantören rätt att stänga av Abonnenten från nyttjande av Tjänst till dess att full betalning erlagts. Vid upprepade dröjsmål har Leverantören rätt att omedelbart stänga av Abonnenten från nyttjande av Tjänst till dess att full betalning erlagts.

Leverantören äger dessutom rätten att fakturera samtliga upplupna avgifter och andra debiteringar för alla Tjänster och/eller åtaganden, som Abonnenten har registrerade hos Leverantören, i de fall där Leverantören har aviserat om detta och dröjsmål med betalningen är väsentlig. Abonnenten äger ej rätt till reducering av avgifter p.g.a. avstängd Tjänst. Abonnemangsavgifter faktureras i förskott och samtalsavgifter i efterskott. Vid portering (nummerflytt) registrerar Leverantören ett abonnemang med ett tillfälligt mobilnummer som bara gäller tills det att porteringen har blivit genomförd, det tillfälliga numret är aktiverat och det går att ringa med. Abonnenten är alltid betalningsansvarig från den dagen abonnemanget registreras, oavsett på vilken dag numret porteras in.

9. Abonnentens åtagande, ansvar för SIM-kort
Abonnenten tilldelas ett SIM-kort och därtill hörande koder, som efter aktivering ger Abonnenten tillgång till de tjänster som från tid till annan omfattas av Leverantören. Det är Abonnentens skyldighet att vara aktsam om SIM-kortet så att det ej skadas och vidare hantera SIM-kortet och koder på ett sådant sätt att kortet inte kan användas av någon obehörig. Detta innebär t.ex. att koderna inte får förvaras tillsammans med SIM-kortet eller på annat sätt som gör det möjligt för obehörig att få kännedom om koderna. Abonnenten är ensamt ansvarig för nyttjandet av abonnemanget om Abonnenten valt att frånkoppla användningen av koder. Abonnenten är ansvarig för Leverantörens kostnader som uppkommer på grund av vårdslös hantering av SIM-kortet. Abonnenten skall genast anmäla förlust av SIM-kort till Leverantörens kundtjänst. Efter sådan anmälan skett ansvarar Abonnenten inte för betalning av avgifter för samtalskostnader hänförligt till användandet av Tjänsten. Abonnentens betalningsansvar avseende fasta avgifter för Tjänsten kvarstår dock oförändrat. Leverantören ersätter förlustanmält SIM- kort mot vid var tid gällande avgift för att täcka Leverantörens självkostnad.

10. Uppgifter om abonnenten
Abonnenten tilldelas ett telefonnummer för identifikation av abonnemanget. Telefonnummer kan ej skyddas vid SMS. Tilldelat telefonnummer eller annan identifikation kan ändras om det är påkallat av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl. Abonnenten meddelas i sådant fall i god tid om detta.

11. Avdrag
Har Tjänsten inte kunnat användas på grund av ett fel i telekomnätet, vilket omöjliggjort förbindelse, har Abonnenten rätt att få avdrag på faktura i förhållande till felets varaktighet räknat från den tidpunkt felet anmälts till Leverantörens kundtjänst. Anmälan skall göras inom skälig tid, dock senast inom tio (10) dagar från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Avdrag görs med den del av månadsavgiften som enligt avtalet skulle ha utgått under denna tid. Belopp som understiger 50 kronor (SEK) under aktuell fakturaperiod dras inte av. Avdrag enligt denna punkt gäller istället för skadestånd på grund av att Tjänsten inte kunnat användas.

12. Skadestånd
Abonnenten skall framställa krav på ersättning för skada som uppkommit till följd av Tjänsten, till Leverantörens kundtjänst. Krav på skadestånd skall framställas inom skälig tid, dock senast tio (10) dagar efter det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Framställs inte krav inom skälig tid förlorar Abonnenten sin rätt att göra kravet gällande. Abonnenten har rätt till skälig ersättning för direkt skada som uppkommer vid normalt nyttjande och som Leverantören, eller någon för vilken Leverantören svarar för, orsakat genom vårdslöshet. Har Abonnenten eller annan användare av Tjänsten använt utrustning i strid med punkt 2, är Abonnenten ansvarig för att ersätta Leverantören för den skada som därigenom uppkommer. Abonnenten är skyldig att hålla Leverantören skadelös för all skada som Leverantören åsamkas med anledning av Abonnentens, eller annan Tjänsteanvändares, nyttjande av Tjänsten i strid med dessa allmänna villkor.

13. Force Majeure
Part är befriad från skadestånd och andra påföljder, om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter utanför parts skäliga kontroll, vilka part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, och som inte orsakats genom parts vårdslöshet. Såsom befriande omständighet anses bl.a. upplopp, strejk, sabotage, skadegörelse, eldsvåda, blixtnedslag, naturkatastrof, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, avbrott i elförsörjning, fel i annan operatörs nät eller annan liknande händelse för vilken part inte svarar.

14. Avstängning
Abonnemang kan tillsvidare stängas av för såväl utgående som inkommande kommunikation om Abonnenten 1) inte återsänder undertecknat abonnemangsavtal inom sju (7) dagar efter det att Abonnenten anslutits till telekomnätet, 2) underlåter att inom angiven tid vidta annan rimlig åtgärd som krävs för anslutning av Abonnenten till telekomnätet, 3) inte vidtar åtgärder för att avhjälpa störning eller olägenhet i enlighet med punkt 2, 4) efter inkasso därom inte erlägger betalning enligt faktura, 5) ställer in betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller kan anses vara på obestånd, 6) begår väsentligt avtalsbrott, eller om det finns befogad anledning att misstänka att Abonnenten kommer att begå sådant avtalsbrott, 7) under perioden då Tjänsten är tillfällig, nyttjar det utöver fastställt kreditbelopp, 8) inte anmäler förlust av SIM-kort enligt punkt 7, 9) lämnar oriktiga personuppgifter samt 10) om tvist föreligger mellan Abonnenten och Leverantören.

Om förutsättning för avstängning inte längre föreligger skall anslutningen på Abonnentens begäran öppnas mot särskild avgift.

15. Avtalsperiod och uppsägning av Avtal
Abonnenten äger rätt att när som helst säga upp Avtalet med iakttagande av nittio (90) dagars uppsägningstid såvida inte annat avtalats. För privatpersoner gäller trettio (30) dagars uppsägningstid. Avtalet upphör att gälla snarast efter uppsägningen, eller vid den senare tidpunkt som Abonnenten anger. Sägs Avtalet upp före det att bindningstiden utgått blir Abonnenten debiterad för resterande kostnader under bindningstiden. Stängs Tjänsten enligt punkt 14 ovan äger Leverantören rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Leverantören äger dock alltid rätt att säga upp Avtalet utan angivande av skäl med iakttagande av sex (6) månaders uppsägningstid. Om Avtalet skall gälla för viss minimitid, kan Abonnenten säga upp Avtalet tidigast 120 dagar innan utgången av den särskilda avtalsperioden. Om Leverantören säger upp Avtalet på grund av Abonnentens brott mot Avtalet under den särskilda bindningstiden, debiteras resterande månadsavgifter. Detta begränsar inte Leverantörens möjlighet att kräva skadestånd utöver detta. Uppsägning skall ske skriftligen.

16. Pantsättning
Avtalet är pantsatt till Svea Bank AB. Betalning av fordringar – av vad slag det må vara – som har sin grund i detta avtal kan med befriande verkan därför bara göras till Svea Bank AB och till de konton som Svea Bank AB hänvisar.

17. Överlåtelse
Kunden har inte rätt att överlåta sina skyldigheter eller rättigheter enligt Avtalet utan föregående godkännande från Leverantören. Leverantören har rätt att överlåta Avtalet till en tredje part i samband med en överlåtelse av samtliga eller en väsentlig del av Leverantörens verksamhet.

18. Villkorsändring
Leverantören äger rätt att ändra dessa allmänna villkor och särskilda villkor. Leverantören kommer i dessa fall informera Abonnenten senast trettio (30) dagar innan ändring träder i kraft. Sådan information kommer att lämnas på Leverantörens hemsida www.verbal.se och via post, e-post eller annat lämpligt kommunikationsmedel till Abonnenten. För det fall ändringen är att anse som väsentlig till Abonnentens nackdel äger Abonnenten rätt att säga upp Avtalet till upphörande tidigast till ändringens ikraftträdande. Om Abonnenten fortsätter använda Tjänsterna efter detta datum ska detta tolkas som om Abonnenten accepterat förändringen. Rätt att säga upp Avtalet gäller dock inte vid ändringar med anledning av ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter, höjda priser från externa underleverantörer (exempelvis från Leverantörens leverantörer av roaming), myndighetsbeslut eller ändrad lagstiftning.

19. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall slutgiltigt avgöras av allmän domstol. Svensk materiell lag är tillämplig.

.

Senast uppdaterad 2019-10-21