Integritetspolicy för Verbal

ALLMÄNT
Verbal, organisationsnummer 556703-0886 med adress Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka, Sverige (”Verbal”, “vi” eller “oss”), tillhandahåller telefonitjänster till företag såsom mobil telefoni, fast telefoni, mobiltelefoner, bredband eller en komplett företagsväxel och övriga kringliggande tjänster och produkter. (”Tjänsten”).

Din integritet är viktig för oss. Enligt personuppgiftslagen (1998:204), som implementerar EU-direktiv 95/46/EC, och General Data Protection Regulation (Regulation 2016/679) är vi ansvariga för behandlingen av Personuppgifter i de fall vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen, som personuppgiftsansvariga. Med ”Personuppgifter” avses information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande fysisk person.

Detta dokument innehåller en redogörelse av vår policy avseende vår insamling och behandling av dina Personuppgifter (”Personuppgiftspolicy”).

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
Följande Personuppgifter kommer behandlas när du registrerar dig och använder Tjänsten:

 • Företagsnamn (om du är en enskild firma)
 • Namn
 • Telefonnummer
 • Epost
 • Adress
 • Organisationsnummer (kan vara ett personnummer om det är enskild firma)
 • IP-adress
 • IMEI-nummer
 • ICC-nummer
 • Samtalstrafikdata (telefonnummer, uppringt telefonnummer)
 • Personuppgifter i samband med kreditupplysningar

Var god notera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsten om du inte tillhandahåller Personuppgifterna ovan.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN
Vi behandlar dina Personuppgifter i huvudsak för följande ändamål:

 • för att leverera tjänsten, inkluderat att skicka ut SIM-kort och eventuell hårdvara i samband med Tjänsten såsom exempelvis mobiltelefon, samt skicka information om Tjänsten som har ingåtts
 • för att göra en kreditupplysning i samband med leverans- och avtalsprocessen
 • för att kunna skicka fakturor
 • skicka information om befintliga tjänster
 • kundundersökningar
 • kundsupport
 • affärsutveckling och analyser av din användning av Tjänsten

RÄTTSLIG GRUND
Vi behandlar Personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

Fullgörande av avtal. Vi behandlar dina Personuppgifter för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig enligt Avtalet (allmänna villkoren) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingå

Berättigat intresse. Behandlingen av Personuppgifter sker baserat på Verbals berättigade intresse. Vårt berättigade intresse att behandla Personuppgifterna är att kunna upprätthålla och underhålla en tillfredsställande telefonitjänst, för att undvika bedrägeri och skydda Tjänsten från avbrott och fel samt att kunna göra kundundersökningar, skicka erbjudanden och marknadsföringsmaterial.

Du har rätt att närhelst avregistrera dig från våra utskick gällande marknadsföring, nyhetsbrev, erbjudanden och kundundersökningar genom att avregistrera dig från dessa utskick.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Vi kommer att dela och föra över dina Personuppgifter till tredje part (exempelvis leverantörer av faktureringstjänster, leverantörer av posttjänster, IT-tjänsteleverantörer såsom digitalsignering, samt leverantörer för utskick av epost) för att tillhandahålla Tjänsten till dig i enlighet med Avtalet (allmänna villkoren).

Vissa av mottagarna som ska ta del av Personuppgifterna är baserade utanför EU/EESi länder som inte bedöms ha en adekvat skyddsnivå för Personuppgifter. Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för personuppgiftsöverföringarna i enlighet med nedan, du kan kontakta oss om du vill få mer information angående dessa.

MottagareLandSkyddsåtgärd
MailchimpUSAEU-U.S. Privacy shield-regulation
SurveymonkeyUSAEU-U.S. Privacy shield-regulation

 

När du använder Tjänsten kan du bli hänvisad till andra webbsidor och/eller applikationer som samlar in personuppgifter som är utanför vår kontroll. För sådan insamling av personuppgifter av andra tredje parter på andra webbsidor och/eller applikationer kommer annan personuppgiftspolicy att vara gällande.

SVAR PÅ EN RÄTTSLIG BEGÄRAN OCH FÖR ATT MOTVERKA SKADA
Vi kan få tillgång till, behålla och dela dina Personuppgifter som svar på en rättslig begäran (såsom en husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del av undersökningen.

LAGRING
Vi lagrar dina Personuppgifter under den period som du nyttjar Tjänsten samt för en ytterligare period om 3 år efter avslutad kundrelation såvida vi inte vi har en rättslig förpliktelse att lagra dina personuppgifter även efter denna period, såsom exempelvis bokföringslagen.

BARN
Tjänsten riktar sig inte till barn under 13 år. Vi samlar inte medvetet Personuppgifter om personer under 13 år (”Barnet”). Om du är förmyndare till ett Barn och du blir medveten om att Barnet har gett sina Personuppgifter till Verbal utan ditt samtycke, var god kontakta privacy@verbal.se för att utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och att göra invändningar.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att begära bekräftelse från oss på om vi behandlar dina Personuppgifter. Om vi behandlar dina Personuppgifter har du rätt att begära tillgång till dina Personuppgifter och du kan begära mer information om behandlingen.

Du har rätt att begära en kopia av dina Personuppgifter som vi behandlar en gång per år utan extra kostnad. För ytterligare kopior som du begär, kan vi ta ut en skälig administrativ avgift.

Du kan begära rättelse av felaktiga Personuppgifter som rör dig och du har rätt att få ofullständiga Personuppgifter kompletterade. Du kan begära, om tillämpligt, att få dina Personuppgifter som vi behandlar raderade. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina Personuppgifter, om tillämpligt.

I vissa fall har du rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att få ut de Personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätten att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig, utan att vi hindrar detta.

KONTAKTINFORMATION
För att utöva rättigheterna ovan eller om du har frågor om vår behandling eller överföringsmetoder enligt EU-rätten, vänligen kontakta oss på följande adress: privacy@verbal.se. För att säkerställa att du får ett snabbt svar var god ange ditt fullständiga namn och personnummer/organisationsnummer. Notera att du ska underteckna begäran att mottaga information om behandlingen av dina Personuppgifter.

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina Personuppgifter, kan du lämna klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet. Du kan finna mer information om de lokala tillsynsmyndigheterna på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

MEDDELANDE OM ÄNDRING AV PERSONUPPGIFTSPOLICYN
Om vi gör ändringar i denna Personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig om det genom att publicera en uppdaterad Personuppgiftspolicy där vi även kommer att publicera äldre versioner av personuppgiftspolicyn. Om ditt samtycke erfordras på grund av ändringarna, kommer vi ge dig ytterligare meddelande om detta efter vad som är lämpligt beaktat omständigheterna, och be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig dataskyddsreglering.